ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

บริการวิชาการ: การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

Image

คนเก่ง วจก: คว้ารางวัลชมเชย ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

Image

บริการวิชาการ: กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง@โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาโร วันที่ 15 มีนาคม 2565

> ดูทั้งหมด

select c.id ,c.title ,ct.title as sub_title ,case when c.start_date is NULL or c.start_date="0000-00-00 00:00:00" then now() else c.start_date end as start_date ,case when c.end_date is NULL or c.end_date="0000-00-00 00:00:00" then now() else c.end_date end as end_date ,case when c.start_date is NULL or c.start_date="0000-00-00 00:00:00" then 1 else 0 end as start_is_null ,case when c.end_date is NULL or c.end_date="0000-00-00 00:00:00" then 1 else 0 end as end_is_null ,DATE_FORMAT(now(),"%Y%m%d") = DATE_FORMAT(c.start_date,"%Y%m%d") as is_show_now ,published ,c.full_content from systems_contents sc left join contents c on c.id = sc.contents_id left join contents_type ct on ct.type_id="0" where sc.systems_id="13" and c.calendar_show="1" -- and (c.end_date >= now() or c.end_date is NULL or c.end_date="0000-00-00 00:00:00") and (c.end_date >= now()) and c.end_date <= CURDATE() + INTERVAL 1 YEAR and c.published = 1 order by start_date limit 10
rec is 0

ผลงานและรางวัล

รางวัลเกียรติยศ

ผลงานดีๆ และมีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของเรา

ผลงานวิชาการ-วิจัย

การทำประโยชน์และส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

สหกิจศึกษา

ทำงานอย่างมืออาชีพในสายงานของศาสตร์

SCT Young Blood

ผลงานแบบคูล ๆ ของเด็ก SCT

Life Style

Videos