บริการวิชาการ: กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง@โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาโร วันที่ 15 มีนาคม 2565

สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์คนึงนิจ ศรีสุวรรณ อาจารย์สุกัญญา บุญขวัญ และ อาจารย์นลิน สนิทงาม ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อ "หลักการคิดต้นทุนการผลิตและการตั้งราคาขาย" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาโร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง ประจำปีงบประมาณ 2566