บริการวิชาการ: การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   

ได้เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่อง การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ  การตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566