ศิษย์เก่าติดดาว #สาขาวิชาการบัญชี


   ร้อยโทวุฒิพงศ์ ชำนาญกิจ

   ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารการเงิน

   สำเร็จการศึกษา ปี 2561

   ร้อยตรีอับดุลฮารีซ สันยีบวช

   ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารการเงิน

   สำเร็จการศึกษา ปี 2560

   ร้อยตรีเอกวิทย์ ผลิผล

   ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารการเงิน

   สำเร็จการศึกษา ปี 2560

   ร้อยตรีธนโชติ นวลศรี

   ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารการเงิน

   สำเร็จการศึกษา ปี 2560

   ร้อยตรีสิทธิโชค ชลภักดี

   ตำแหน่งปัจจุบัน : นายทหารการเงิน

   สำเร็จการศึกษา ปี 2560