ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน        คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ที่ตั้ง                   ห้อง 2306 อาคาร ว.2 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

                        124/1 ถ.ทุ่งสง ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

                         เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-0136-9 ต่อ 116

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ สาขาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตลอดจนในปีการศึกษา 2549  สาขาวิชาการบัญชีมีการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และได้เปิดดำเนินการสอนทั้งหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549   และในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต่อมาในปีการศึกษา 2552 และ 2558 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           (กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ กลุ่มวิชาเอกการตลาด กลุ่มวิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล และกลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องตามแนวทางการรับรองปริญญาตรีทางการบัญชีเพื่อการรับสมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นการดำเนินการพัฒนาการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของชาติ

ปัจจุบันในปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ  กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล  กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยทุกหลักสูตรได้ยึดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ด้านคุณลักษณะของคนไทย 4.0 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบในการนำความรู้และทักษะทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ไปปฏิบัติโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้ให้ทันต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการดำเนินชีวิตและมีความสามารถร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมเป็นผู้เรียนรู้