งานวิจัย ปีการศึกษา 2564 

1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ (องค์กร สาธารณประโยชน์) อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง ประจำปี 2565  

   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2. การสร้างคุณลักษณะการให้บริการด้วยจิตบริการแบบไทยบนฐานอัตลักษณ์ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

   แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภาคใต้ตอนบน

3. การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์ต้นชก เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นชกและลูกชก

   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

4. การสำรวจรวบรวม อนุรักษ์ข่าป่า เพื่อทำน้ำมันเหลืองจากข่าป่า

   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564

1. พลาเดช  เฉลยกิตติ, วิลาศลักษณ์  สมศักดิ์, ทวีพร  นาคา และ ชัชฎาภรณ์  บุญชูวงศ์. (2564). ศักยภาพการบริหารการเงินการคลังกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 (รอบ 2), 30 กรกฎาคม 2564 (น. 221-238). กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.

2. ศราวุฒิ  โต๊ะหาด, โศภิน  รัตนสุภา และ ถาวรินทร์  คงมณี. (2564). การประเมินองค์ประกอบการจัดการการขนส่ง5RsDelivery: กรณีศึกษาศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (น.(E(1)P92-E(1)P101). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

3. ชนัญญา  เจระมัน, ธัญวรัตน์  แสงไพทูรย์ และ รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว. (2564). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (น.E(1)P102-E(1)P108). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

4. เสาวรัตน์  บุษรานนท์, จิฬติกานต์  ด่านวรรณกิจ และ เจริญพร  เพ็ชรกิจ. (2564). นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (น. IP8-IP17). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

5. ธนัชพร  หลานเด็น, เจน  ลุนพินิจ, ปนิตา  วิเศษโชติ, นภัสดล  ขาวอ่อน และ มินร์รฐา  ธนินท์พิชิตชัย. (2564). ลักษณะการเลือกใช้ที่พักแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชของนักท่องเที่ยวไทยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (น. IP18-IP23). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

6. มงคล  จ่าทอง, ชันญ่า  ทองรักษ์, กรรวี  กลับอำไพ, ณัฐธนภรณ์  นิ่มกาญจนา, เพ็ญนภา  อ่อนเกลี้ยง  และ ยศนนท์  สิกขาจารย์. (2564). ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อการตั้งครรภ์ในวันรุ่นมุสลิมระหว่างเรียนระดับมัธยมศึกษาของชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 8, 29 พฤษภาคม 2565 (น.961-970). ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น.

7. สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์, สุกัญญา  ใจเย็น และ นฐมณ  เด่งนุ้ย. (2564).การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 14(2), 15-27.

8. ปุญฑรษา อุ่นเลิศ, มุกดาวรรณ พลเดช, สุกัญญา บุญขวัญ, วิสาข์  ไชยตรี และ ชลธิรา  อาลัยจิตต์. (2564). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบบัญชีบริหารเพื่อจัดการการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 38(2), 82-110.

9. ภฤศสร ฤทธิมนตรี  ซีมิค, ปุณยวีร์  ศรีรัตน์ และ ทวีพร  นาคา. (2564). การกำหนดส่วนแบ่งการตลาดและจุดยืนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีลุ่มน้ำปากพนังในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 4(1), 65-77.

10. สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์. (2564). พฤติกรรมองค์การ. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563

1. รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว และ อัญชลี แพรกปาน. (2563). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 19 กุมภาพันธ์2564 (น. IO99-105). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

2. ภัทท์ชนก รัตนกำพล, ทวีพร นาคา และ อนุวัฒน์  ปานอ่อน. (2563). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก3R ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 19 กุมภาพันธ์ 2564 (น. IP 212-218).นครศรีธรรม

3. เพ็ญนภา  อ่อนเกลี้ยง, โศภิน  รัตนสุภา, จำรัส  ชูวงศ์, ดุษฎี วรรณาหาร และ ฮูใสฝ๊ะ หัดคง.(2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 6 มิถุนายน 2563 (น. 816-836). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

4. สุกัญญา  ใจเย็น, โศภิน  รัตนสุภา, ทวีพร นาคา และ พัณณินท์  จุลแก้ว.(2563). นวัตกรรมสังคมในการจัดการธุรกิจช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษาผาทองกรุ๊ป (PTG). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 22 พฤษภาคม 2564 (น...). สงขลา:มหาวิทยาลั

5. คนึงนิจ ศรีสุวรรณ และ อัญชลี แพรกปาน. (2563). การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 19 กุมภาพันธ์2564 (น. GO32-39). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.