โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

     คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าก้าวสู่เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในอนาคต ได้จัดโครงการเพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกลและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและข่าวสารทางภาษีอากรผ่านโครงการ “เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และประเด็นสำคัญด้านกฎหมายและภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”