คนเก่ง วจก: คว้ารางวัลชมเชย ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

"คนเก่ง วจก" ขอแสดงความยินดี นางสาวนูเดียร์น่า สะมะแอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลชมเชย ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566  ผลการปฏิบัติงานโครงงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น