SCT คนเก่ง นายสุรนาถ บุญสวัสดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

#ทุกความสำเร็จ ล้วนเกิดจากความพยายาม.. SCT คนเก่ง นายสุรนาถ บุญสวัสดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ณ ห้องประชุมเขาหลวง ห้องประชุมสหกิจศึกษาและห้องเตรียมสหกิจศึกษา อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์