ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมสังคมในการจัดการธุรกิจช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อาจารย์สุกัญญา ใจเย็น อาจารย์โศภิน  รัตนสุภา  อาจารย์ ดร.ทวีพร  นาคา และอาจารย์พัณณินท์  จุลแก้ว ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมสังคมในการจัดการธุรกิจช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 กรณีศึกษา ผาทองกรุ๊ป (PTG)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์