วิชาการ-วิจัย

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิชาการ “การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”