บริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและชุมชนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงมีการกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันที่มุ่งเน้นให้บริการด้านวิชาการเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยการให้บริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพ เผยแพร่วิทยาการความรู้ใหม่ๆ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการต่าง ๆ ของท้องถิ่นผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน


about-img