บุคลากรประจำคณะ

                                                                                                                                      

ดร.มุกดาวรรณ พลเดช

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี